Obchodní podmínky

Obchodní podmínky („OP“)

dodavatelů při prodeje elektronických poukazů (dále EP) cestou portálu www.praguest.com vlastněného  a provozovaného společností  Praguest s.r.o., se sídlem Rostovská 318/9, Praha 10, IČ:42937710 DIČ: CZ42937710, zaspané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 218074, Česká republika (dále Praguest).

 

I. Pravidla a podmínky.

1) Praguest  inzeruje nabídky produktů s jejich podmínkami, které se zobrazí na jeho webu www.praguest.com. Následně zprostředkovává pro Zájemce prodej elektronických poukazů (dále také jako EP) určité peněžní hodnoty,  který lze využít při hrazení služeb, koupi určitého zboží či k jiným praktickým účelům s ním spojeným,  které Dodavatel poskytne Zákazníkům. Konkrétní smlouvu k nákupu EP s obstaraným Zákazníkem uzavírá vždy přímo Dodavatel podle přiložených Obchodních podmínek, vč. zásad Ochrany osobních údajů (dále dokumenty) akceptovaných Zákazníkem cestou online platformy praguest.com. Tyto dokumenty platí pro prodej Poukazů Dodavatele všem právnickým i fyzickým osobám, které učiní objednávku Poukazu. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito dokumenty. Každý nákup EP je spojen s kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Bez toho obchod nevznikne. Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást takto uzavřené smlouvy, kterou uzavírá Zákazník s Dodavatelem prostřednictvím formuláře umístěného na webu www.praguest.com. Poté, co Zákazník vyplní objednávku (vč. akceptace ceny a způsobu její úhrady), ve které uvede pravdivé a aktuální údaje obdrží od Dodavatele její přijetí (tím je uzavřena smlouva) a po zaplacení ceny na zadanou emailovou adresu i EP s pokyny, jak získat přístup k produktu. Současně obdrží i daňový doklad.

 

2) Praguest není Dodavatelem plnění hrazeného EP. Dodavatelem je poskytovatel, který plně odpovídá za řádné plnění z EP a veškeré souvislosti s tím spojené, zejména poskytuje záruku, odpovědnost za službu, výrobek či jiná plnění a přímo vyřizuje reklamace, odpovídá plně za škody nebo ztráty a veškeré závazky a jakékoli nároky z uzavřené smlouvy.

 

3) Odesláním objednávky prostřednictvím webové stránky potvrzujete, že:

  1. a) Jste právně způsobilí uzavírat zavazující smlouvy;
  2. b) Je vám alespoň 18 let; a
  3. c) Udělujete nám neodvolatelnou, nevýhradní licenci k použití jakéhokoli obsahu, který zveřejníte na webových stránkách nebo který je nám jinak sdělen prostřednictvím jakýchkoli médií, pro jakýkoli účel.
  4. d) Souhlasíte s dále uvedenými zásadami ochrany osobních údajů, které nám poskytnete při nákupu Poukazu (zejména vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, apod.) a s použitím vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu výlučně pro účely této smlouvy. Při nákupu Poukazu udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím příslušného políčka.

II. Placení za EP.

 

Zákazník má možnost si platební metodu vybrat s tím, že pokud zvolí platbu bankovním převodem, budou mu na obrazovce zobrazeny platební instrukce (příjemce, částka, splatnost, číslo účtu ve formátu IBAN vč. SWIFT a variabilní symbol platby). Zákazník je povinen nastavit u mezinárodních bankovních převodů způsob účtování
transakčních poplatků „OUR“, tj. “Remitter pays all fees” or "Sender bears all transaction fees"). V případě platby za EP bankovním převodem je číslo objednávky variabilním symbolem pro placení. Zákazník zaplatí kupní cenu EP na označený bankovní účet.
 

Cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet platební brány obstaravatele inkasa Praguest. Dodavatel vystaví pro každou platbu fakturu, která bude splňovat požadavky daňového dokladu podle právních předpisů. V případě, kdy Zákazník hradí cenu bankovním převodem ze zahraničí nebo jiným způsobem, při kterém mohou být účtovány dodatečné poplatky, nese veškeré tyto poplatky.  Zákazník  je povinen o ně navýšit zasílanou částku tak, aby na účet Dodavatele byla připsána cena v plné výši.

 

III. Uplatnění EP.

Objednávkou, jak uvedeno výše, je možno objednat online EP s konkrétním obsahem. EP vydaný vždy Dodavatelem je karta s jedinečným kódem s uvedenou hodnotou  a datem platnosti, která opravňuje jejího držitele k poskytnutí plnění, které je jeho obsahem  a to do celkového vyčerpání jeho hodnoty.

Platnost EP je na něm vyznačena. Uplynutím doby platnosti právo s ní spojené zaniká. Platnost EP nelze prodloužit. Zákazník je povinen při uplatnění EP tento Dodavateli předložit.

EP je možné uplatnit pouze jednou a není možné její uplatnění rozložit. Hodnota nákupu musí být stejná nebo vyšší než je hodnota EP. Bude-li hodnota zboží či služby nižší než hodnota EP, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zboží či služby vyšší než hodnota EP, je nutné rozdíl namístě doplatit. Hodnota EP  není úročena. EP nelze vrátit oproti penězům. V případě ztráty nemůže být EP nijak nahrazen. Účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat. Padělání a pozměnění EP je přísně zakázáno a je trestné podle platného zákona ČR.  Náhradní plnění se neposkytuje.  Kód poukazu je nutné ochránit. Za ztracené EP či zcizené kódy nenese Dodavatel ani Praguest žádnou odpovědnost.

Je-li uplatnění EP spojeno s rezervací, použije se exkluzivní kód, jehož cestou Zákazník (nebo osoba na níž byl postoupen) následně rezervuje na konkrétní termín a osobu (osoby) u Dodavatele na jeho webu nebo e-mailu čerpání EP. Termín je sjednán potvrzením Dodavatele zaslaným na email uvedený v objednávce. Změna termínu bez odsouhlasení Dodavatelem není přípustná. Předstih (konkrétní termín) v jakém je nutno využití EDP rezervovat, je v něm uveden. Poukaz mohou tedy využít i třetí strany, kterým je postoupen s tím, že postoupením přistupují k podmínkám smlouvy a OP. Povinnost seznámit obdarované s obsahem smlouvy a dokumentů vztahujících se k EP zajistí před postoupením (zpravidla darováním) Zákazník. Nedostaví-li se osoby čerpající EP v rezervovaný čas, nárok na jeho čerpání (nedohodne-li se na místě s Dodavatelem jinak) zaniká. Před čerpáním EP prokáže Zákazník Dodavateli oprávněnost odběru služeb nebo zboží buď předložením vytištěného EP (dříve obdrženého v podobě pdf. od Dodavatele) či zobrazením Poukazu na obrazovce elektronického zařízení (chytrého telefonu, tabletu apod.).

 

IV. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele.

 Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel v postavení Zákazníka má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od uzavření smlouvy.  Uvedená  lhůta počíná běžet ode dne jeho online doručení EP. K dodržení postačí odeslání oznámení o odstoupení před uplynutím lhůty. Zákazník tak může učinit cestou formuláře, který je přílohou těchto OP. Praguest obstarávající platby za Poukazy vrátí do 14 dnů Zákazníkovi částku odpovídající zaplacené ceně a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijal. V případě účinného odstoupení do kupní smlouvy bude Poukaz Dodavatelem zneplatněn.


V. Reklamace.

  1. Dodavatel je povinen Zákazníkovi poskytnout plnění v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito OP a obecně závaznými právními předpisy.
  2. Nesplní-li Dodavatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je Zákazník povinen vady u Dodavatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od dodání. Zákazník je povinen v reklamaci popsat vady a uvést i kód. Dodavatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma). V případě řádně uplatněné reklamace a důvodné reklamace má Zákazník právo na odstranění vady a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Dodavatele, má Zákazník právo na vrácení uhrazené ceny.

VI. Závěrečná ustanovení.

1) Webové stránky jsou výhradním vlastnictvím Praguest. Jakékoliv kopírování, distribuce, přenos, zveřejňování, odkazování, nebo jiné úpravy webových stránek bez výslovného písemného souhlasu Praguest je přísně zakázáno. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení může mít za následek porušení autorských práv, ochranné známky nebo jiného práva duševního vlastnictví,  které vás může vystavit občanskoprávním a dalším postihům.

2) Zákazník souhlasí se zasíláním informací od Dodavatele souvisejících s produkty na svoji elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Zprostředkovatele a Dodavatele též na svoji elektronickou adresu. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, aktuální verzi vašeho prohlížeče a operačního systému, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

3).OP jsou vydány v českém a anglickém jazyce. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výlučně právem České republiky a pro případné spory, které se strany se zavazují přednostně řešit spory v duchu přátelských vztahů, platí česká jurisdikce a to bez ohledu na to zda uzavřená smlouva bude obsahovat mezinárodní prvek. Případné spory budou vždy rozhodovat věcně a místně příslušným české soudy. Práva a povinnosti výslovně zde neupravené se řídí zejména českým občanským zákoníkem.

Tyto OP zavazující Zprostředkovatele, Dodavatele a Zákazníka a jsou platné od 21.8. 2022. OP a info o zpracování osobních údajů najdete také  na www.praguest.com. Dotazy k aplikaci OP  je možné vznést na email: info@praguest.com. 

Příloha : Formulář pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitelePraguest :                                                      Dodavatel:                                                         Zákazník: