Podmínky ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu je uvedeno, jaké osobní údaje naše společnost Praguest s.r.o., se sídlem Rostovská 318/9, Praha 10, IČ: 42937710, DIČ: CZ42937710, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 218074, Česká republika (dále Praguest) a Dodavatelé (dále společnosti), využívající při obchodování její platformu www.praguest.com zpracovávají o svých obchodních partnerech, jejich zástupcích a zaměstnancích, k jakým účelům je používá, komu je oprávněna je předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Plně se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR v úplném znění.
 
Při obchodní spolupráci, vycházející z obchodní náplně  společností a spolupráce s protistranou, využíváme různé druhy osobních údajů našich obchodních partnerů (zejména dodavatelů a zákazníků), jejich zástupců  a zaměstnanců, se kterými jsme v potřebném kontaktu. Jedná se výlučně o nezbytný rozsah, bez něhož by spolupráce nebyla možná. V praxi jde zejména o identifikační a kontaktní údaje. Zpracováváme následující osobní údaje: a)  identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, bydliště, pobyt, pracovní zařazení u obchodních partnera,  uživatelské jméno a heslo; b) elektronické a kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, ID datové schránky,  IP adresa, identifikační údaje vydané státem,  c)  číslo bankovního účtu,  d) údaje související s obchodní komunikací, kterými jsou zejména naše záznamy o datu a obsahu předchozí obchodní komunikace. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro realizaci obchodní spolupráce. K takovému zpracování není nutné vyžadovat Váš souhlas, protože bez těchto osobních údajů by pro výkon obchodní činnosti nebyl možný. Jde o případy, kdy je dán právní titul (důvod) článku 6 GDPR. Vaše údaje zpracováváme pouze pro vlastní účely jako jejich správce. Údaje předáváme našim třetím stranám (zejména obchodním partnerům, odborným poradcům, servisu odborných agend apod.)  jen v omezeném rozsahu k naplnění všech náležitostí obchodů, a ty je zpracovávají dle našich pokynů. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše údaje využíváme výlučně pro uzavření, plnění a vypořádání smluvních závazků (vč. fakturace a vedení účetnictví),  za účelem marketingu a plnění povinností z právních předpisů. Osobní údaje mažeme ihned  po naplnění jejich účelu (zpravidla obchodu), pokud nám zákon neukládá konkrétní dobu jejich uchování (daně a účetnictví). Údaje pro marketing, k nimž je nutný váš vždy odvolatelný souhlas maximálně po dobu dvou let. Osobní údaje získáváme z veřejných zdrojů, především z obchodního rejstříku, a dalších veřejných registrů, od obchodních partnerů nebo přímo od vás zákazníků.

K osobním údajům má přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovněprávním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování. K předání jinému správci musí mít správce právní důvod. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhají interním bezpečnostním předpisům správce. Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů. Zpracovateli osobních údajů jsou dodavatelé a poskytovatelé služeb souvisejících s provozem správce.
 
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv.
 
  • právo na informace a přístup k osobním údajům, 
  • právo na opravu, resp. doplnění, 
  • právo na výmaz, 
  • právo na omezení zpracování, 
  • právo na přenositelnost údajů, 
  • právo vznést námitku,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými    účinky, zahrnujíce i profilování.
  • podat stížnost u dozorového orgánu
 
Jedná se o právo na informace a přístupu k osobním údajům spojené s právem na první bezplatnou kopií rozsahu zpracování. Pokud  jde o právo k přístupu máte právo vědět zejména,  jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává, dobu uchovávání a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Na vaši žádost vám vydáme potvrzení o tom, jaké údaje a pro jaký účel zpracováváme. Zjistíte-li, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, případně doplnili.

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: a) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo c) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Uvedené právo nelze vykonat v případě,  že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinností nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; b) vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo d) vznesete námitku proti zpracování. I po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit. Právo na přenositelnost, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky možné.
Subjekt údajů má z důvodů jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány na základě právních důvodů:
  1. zpracování je nezbytné pro plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
  2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Správce osobních údajů dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Podání námitky bude posouzeno bez odkladu a dále bude podána zpět zpráva. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká  (Článek 22 GDPR). Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo jeho právo porušeno, přičemž tímto dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
V případech, kdy je ke zpracování osobních údajů nutný váš souhlas, můžete udělený souhlas kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Souhlas se vyžaduje pro zasílání obchodních sdělení (netýká-li se newsletter obdobného zboží či služeb, které zákazník u podnikatele zakoupil), pro udělování referencí na webových stránkách (pokud obsahují osobní údaje – např. jméno, příjmení a e-mail nebo fotografii) nebo pokud chce podnikatel sledovat polohu zákazníka.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení s využitím moderních technologií tak, abychom ochránili vaše osobní údaje proti zneužití, poškození nebo zničení, tak jako by byli naše vlastní. Se stejnou péčí se staráme o zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k osobním údajům mají pouze námi pověřené osoby. Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Pro výkon shora uvedených práv se může každý subjekt údajů obrátit na správce e-mailem na adresu info@praguest.com  nebo písemně na adresu Praguest

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.8. .2022                                                                          Praguest s.r.o.
                                                                              
 
 
.