Restaurace v Praze

Restaurace v Praze.    

Podmínky ochrany osobních údajů

V tomto dokumentu je uvedeno, jaké osobní údaje naše společnost Praguest s.r.o., se sídlem Rostovská 318/9, Praha 10, IČ: 42937710, DIČ: CZ42937710, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 218074, Česká republika (dále Praguest) a Dodavatelé (dále společnosti), využívající při obchodování její platformu www.praguest.com zpracovávají o svých obchodních partnerech, jejich zástupcích a zaměstnancích, k jakým účelům je používá, komu je oprávněna je předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Plně se řídíme Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR v úplném znění.
 
Při obchodní spolupráci, vycházející z obchodní náplně  společností a spolupráce s protistranou, využíváme různé druhy osobních údajů našich obchodních partnerů (zejména dodavatelů a zákazníků), jejich zástupců  a zaměstnanců, se kterými jsme v potřebném kontaktu. Jedná se výlučně o nezbytný rozsah, bez něhož by spolupráce nebyla možná. V praxi jde zejména o identifikační a kontaktní údaje. Zpracováváme následující osobní údaje: a)  identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, bydliště, pobyt, pracovní zařazení u obchodních partnera,  uživatelské jméno a heslo; b) elektronické a kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, ID datové schránky,  IP adresa, identifikační údaje vydané státem,  c)  číslo bankovního účtu,  d) údaje související s obchodní komunikací, kterými jsou zejména naše záznamy o datu a obsahu předchozí obchodní komunikace. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro realizaci obchodní spolupráce. K takovému zpracování není nutné vyžadovat Váš souhlas, protože bez těchto osobních údajů by pro výkon obchodní činnosti nebyl možný. Jde o případy, kdy je dán právní titul (důvod) článku 6 GDPR. Vaše údaje zpracováváme pouze pro vlastní účely jako jejich správce. Údaje předáváme našim třetím stranám (zejména obchodním partnerům, odborným poradcům, servisu odborných agend apod.)  jen v omezeném rozsahu k naplnění všech náležitostí obchodů, a ty je zpracovávají dle našich pokynů. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše údaje využíváme výlučně pro uzavření, plnění a vypořádání smluvních závazků (vč. fakturace a vedení účetnictví),  za účelem marketingu a plnění povinností z právních předpisů. Osobní údaje mažeme ihned  po naplnění jejich účelu (zpravidla obchodu), pokud nám zákon neukládá konkrétní dobu jejich uchování (daně a účetnictví). Údaje pro marketing, k nimž je nutný váš vždy odvolatelný souhlas maximálně po dobu dvou let. Osobní údaje získáváme z veřejných zdrojů, především z obchodního rejstříku, a dalších veřejných registrů, od obchodních partnerů nebo přímo od vás zákazníků.

K osobním údajům má přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovněprávním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování. K předání jinému správci musí mít správce právní důvod. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhají interním bezpečnostním předpisům správce. Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů. Zpracovateli osobních údajů jsou dodavatelé a poskytovatelé služeb souvisejících s provozem správce.
 
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv.
 
 • právo na informace a přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu, resp. doplnění, 
 • právo na výmaz, 
 • právo na omezení zpracování, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými    účinky, zahrnujíce i profilování.
 • podat stížnost u dozorového orgánu
 
Jedná se o právo na informace a přístupu k osobním údajům spojené s právem na první bezplatnou kopií rozsahu zpracování. Pokud  jde o právo k přístupu máte právo vědět zejména,  jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává, dobu uchovávání a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Na vaši žádost vám vydáme potvrzení o tom, jaké údaje a pro jaký účel zpracováváme. Zjistíte-li, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, případně doplnili.

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: a) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo c) domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Uvedené právo nelze vykonat v případě,  že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinností nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; b) vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, c) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo d) vznesete námitku proti zpracování. I po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit. Právo na přenositelnost, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky možné.
Subjekt údajů má z důvodů jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány na základě právních důvodů:
 1. zpracování je nezbytné pro plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Správce osobních údajů dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Podání námitky bude posouzeno bez odkladu a dále bude podána zpět zpráva. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká  (Článek 22 GDPR). Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo jeho právo porušeno, přičemž tímto dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
V případech, kdy je ke zpracování osobních údajů nutný váš souhlas, můžete udělený souhlas kdykoli odvolat písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Souhlas se vyžaduje pro zasílání obchodních sdělení (netýká-li se newsletter obdobného zboží či služeb, které zákazník u podnikatele zakoupil), pro udělování referencí na webových stránkách (pokud obsahují osobní údaje – např. jméno, příjmení a e-mail nebo fotografii) nebo pokud chce podnikatel sledovat polohu zákazníka.

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení s využitím moderních technologií tak, abychom ochránili vaše osobní údaje proti zneužití, poškození nebo zničení, tak jako by byli naše vlastní. Se stejnou péčí se staráme o zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k osobním údajům mají pouze námi pověřené osoby. Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Pro výkon shora uvedených práv se může každý subjekt údajů obrátit na správce e-mailem na adresu info@praguest.com  nebo písemně na adresu Praguest

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.8. .2022                                                                          Praguest s.r.o.
                                                                              
 
 
.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky („OP“)

dodavatelů při prodeje elektronických poukazů (dále EP) cestou portálu www.praguest.com vlastněného  a provozovaného společností  Praguest s.r.o., se sídlem Rostovská 318/9, Praha 10, IČ:42937710 DIČ: CZ42937710, zaspané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 218074, Česká republika (dále Praguest).

 

I. Pravidla a podmínky.

1) Praguest  inzeruje nabídky produktů s jejich podmínkami, které se zobrazí na jeho webu www.praguest.com. Následně zprostředkovává pro Zájemce prodej elektronických poukazů (dále také jako EP) určité peněžní hodnoty,  který lze využít při hrazení služeb, koupi určitého zboží či k jiným praktickým účelům s ním spojeným,  které Dodavatel poskytne Zákazníkům. Konkrétní smlouvu k nákupu EP s obstaraným Zákazníkem uzavírá vždy přímo Dodavatel podle přiložených Obchodních podmínek, vč. zásad Ochrany osobních údajů (dále dokumenty) akceptovaných Zákazníkem cestou online platformy praguest.com. Tyto dokumenty platí pro prodej Poukazů Dodavatele všem právnickým i fyzickým osobám, které učiní objednávku Poukazu. Odesláním objednávky Zákazník prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito dokumenty. Každý nákup EP je spojen s kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Bez toho obchod nevznikne. Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást takto uzavřené smlouvy, kterou uzavírá Zákazník s Dodavatelem prostřednictvím formuláře umístěného na webu www.praguest.com. Poté, co Zákazník vyplní objednávku (vč. akceptace ceny a způsobu její úhrady), ve které uvede pravdivé a aktuální údaje obdrží od Dodavatele její přijetí (tím je uzavřena smlouva) a po zaplacení ceny na zadanou emailovou adresu i EP s pokyny, jak získat přístup k produktu. Současně obdrží i daňový doklad.

 

2) Praguest není Dodavatelem plnění hrazeného EP. Dodavatelem je poskytovatel, který plně odpovídá za řádné plnění z EP a veškeré souvislosti s tím spojené, zejména poskytuje záruku, odpovědnost za službu, výrobek či jiná plnění a přímo vyřizuje reklamace, odpovídá plně za škody nebo ztráty a veškeré závazky a jakékoli nároky z uzavřené smlouvy.

 

3) Odesláním objednávky prostřednictvím webové stránky potvrzujete, že:

 1. a) Jste právně způsobilí uzavírat zavazující smlouvy;
 2. b) Je vám alespoň 18 let; a
 3. c) Udělujete nám neodvolatelnou, nevýhradní licenci k použití jakéhokoli obsahu, který zveřejníte na webových stránkách nebo který je nám jinak sdělen prostřednictvím jakýchkoli médií, pro jakýkoli účel.
 4. d) Souhlasíte s dále uvedenými zásadami ochrany osobních údajů, které nám poskytnete při nákupu Poukazu (zejména vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, apod.) a s použitím vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu výlučně pro účely této smlouvy. Při nákupu Poukazu udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím příslušného políčka.

II. Placení za EP.

 

Zákazník má možnost si platební metodu vybrat s tím, že pokud zvolí platbu bankovním převodem, budou mu na obrazovce zobrazeny platební instrukce (příjemce, částka, splatnost, číslo účtu ve formátu IBAN vč. SWIFT a variabilní symbol platby). Zákazník je povinen nastavit u mezinárodních bankovních převodů způsob účtování
transakčních poplatků „OUR“, tj. “Remitter pays all fees” or "Sender bears all transaction fees"). V případě platby za EP bankovním převodem je číslo objednávky variabilním symbolem pro placení. Zákazník zaplatí kupní cenu EP na označený bankovní účet.
 

Cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé příslušné částky na účet platební brány obstaravatele inkasa Praguest. Dodavatel vystaví pro každou platbu fakturu, která bude splňovat požadavky daňového dokladu podle právních předpisů. V případě, kdy Zákazník hradí cenu bankovním převodem ze zahraničí nebo jiným způsobem, při kterém mohou být účtovány dodatečné poplatky, nese veškeré tyto poplatky.  Zákazník  je povinen o ně navýšit zasílanou částku tak, aby na účet Dodavatele byla připsána cena v plné výši.

 

III. Uplatnění EP.

Objednávkou, jak uvedeno výše, je možno objednat online EP s konkrétním obsahem. EP vydaný vždy Dodavatelem je karta s jedinečným kódem s uvedenou hodnotou  a datem platnosti, která opravňuje jejího držitele k poskytnutí plnění, které je jeho obsahem  a to do celkového vyčerpání jeho hodnoty.

Platnost EP je na něm vyznačena. Uplynutím doby platnosti právo s ní spojené zaniká. Platnost EP nelze prodloužit. Zákazník je povinen při uplatnění EP tento Dodavateli předložit.

EP je možné uplatnit pouze jednou a není možné její uplatnění rozložit. Hodnota nákupu musí být stejná nebo vyšší než je hodnota EP. Bude-li hodnota zboží či služby nižší než hodnota EP, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zboží či služby vyšší než hodnota EP, je nutné rozdíl namístě doplatit. Hodnota EP  není úročena. EP nelze vrátit oproti penězům. V případě ztráty nemůže být EP nijak nahrazen. Účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat. Padělání a pozměnění EP je přísně zakázáno a je trestné podle platného zákona ČR.  Náhradní plnění se neposkytuje.  Kód poukazu je nutné ochránit. Za ztracené EP či zcizené kódy nenese Dodavatel ani Praguest žádnou odpovědnost.

Je-li uplatnění EP spojeno s rezervací, použije se exkluzivní kód, jehož cestou Zákazník (nebo osoba na níž byl postoupen) následně rezervuje na konkrétní termín a osobu (osoby) u Dodavatele na jeho webu nebo e-mailu čerpání EP. Termín je sjednán potvrzením Dodavatele zaslaným na email uvedený v objednávce. Změna termínu bez odsouhlasení Dodavatelem není přípustná. Předstih (konkrétní termín) v jakém je nutno využití EDP rezervovat, je v něm uveden. Poukaz mohou tedy využít i třetí strany, kterým je postoupen s tím, že postoupením přistupují k podmínkám smlouvy a OP. Povinnost seznámit obdarované s obsahem smlouvy a dokumentů vztahujících se k EP zajistí před postoupením (zpravidla darováním) Zákazník. Nedostaví-li se osoby čerpající EP v rezervovaný čas, nárok na jeho čerpání (nedohodne-li se na místě s Dodavatelem jinak) zaniká. Před čerpáním EP prokáže Zákazník Dodavateli oprávněnost odběru služeb nebo zboží buď předložením vytištěného EP (dříve obdrženého v podobě pdf. od Dodavatele) či zobrazením Poukazu na obrazovce elektronického zařízení (chytrého telefonu, tabletu apod.).

 

IV. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele.

 Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel v postavení Zákazníka má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od uzavření smlouvy.  Uvedená  lhůta počíná běžet ode dne jeho online doručení EP. K dodržení postačí odeslání oznámení o odstoupení před uplynutím lhůty. Zákazník tak může učinit cestou formuláře, který je přílohou těchto OP. Praguest obstarávající platby za Poukazy vrátí do 14 dnů Zákazníkovi částku odpovídající zaplacené ceně a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijal. V případě účinného odstoupení do kupní smlouvy bude Poukaz Dodavatelem zneplatněn.


V. Reklamace.

 1. Dodavatel je povinen Zákazníkovi poskytnout plnění v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito OP a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nesplní-li Dodavatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je Zákazník povinen vady u Dodavatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od dodání. Zákazník je povinen v reklamaci popsat vady a uvést i kód. Dodavatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma). V případě řádně uplatněné reklamace a důvodné reklamace má Zákazník právo na odstranění vady a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Dodavatele, má Zákazník právo na vrácení uhrazené ceny.

VI. Závěrečná ustanovení.

1) Webové stránky jsou výhradním vlastnictvím Praguest. Jakékoliv kopírování, distribuce, přenos, zveřejňování, odkazování, nebo jiné úpravy webových stránek bez výslovného písemného souhlasu Praguest je přísně zakázáno. Jakékoliv porušení tohoto ustanovení může mít za následek porušení autorských práv, ochranné známky nebo jiného práva duševního vlastnictví,  které vás může vystavit občanskoprávním a dalším postihům.

2) Zákazník souhlasí se zasíláním informací od Dodavatele souvisejících s produkty na svoji elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Zprostředkovatele a Dodavatele též na svoji elektronickou adresu. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, aktuální verzi vašeho prohlížeče a operačního systému, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

3).OP jsou vydány v českém a anglickém jazyce. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výlučně právem České republiky a pro případné spory, které se strany se zavazují přednostně řešit spory v duchu přátelských vztahů, platí česká jurisdikce a to bez ohledu na to zda uzavřená smlouva bude obsahovat mezinárodní prvek. Případné spory budou vždy rozhodovat věcně a místně příslušným české soudy. Práva a povinnosti výslovně zde neupravené se řídí zejména českým občanským zákoníkem.

Tyto OP zavazující Zprostředkovatele, Dodavatele a Zákazníka a jsou platné od 21.8. 2022. OP a info o zpracování osobních údajů najdete také  na www.praguest.com. Dotazy k aplikaci OP  je možné vznést na email: info@praguest.com. 

Příloha : Formulář pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitelePraguest :                                                      Dodavatel:                                                         Zákazník:

Portál o Praze

Kalendář akcí Praha

Velikonoční trhy Praha 2024

Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí 2024 v…

Velikonoce v Praze 2024

Praha nabízí celou řadu možností, jak strávit…
Portál o Praze, kultura, volný čas a zábava v Praze.

Praguest pokrývá všechny aspekty bydlení v Praze, městě tisíce věží.

Podmínky používání webových stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.praguest.com je společnost Praguest s.r.o., která je v souladu s platným českým autorským zákonem oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.praguest.com (dále také stránky) včetně textu, grafiky, designu stránek, všech umísťovaných vyobrazení, technických řešení, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Dále uvedená pravidla stanoví práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek a vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv ze stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Tyto webové stránky nebo jakákoli jejich část nesmí být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, prodávány, opětovně prodávány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití, pokud tak není výslovně a písemně povoleno Provozovatelem. Můžete si stáhnout jednu kopii informací nacházejících se na webových stránkách společnosti do jediného počítače pouze pro vaše osobní, nekomerční a interní použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat internetové stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli právní předpis. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.praguest.com. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek  www.praguest.com. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.praguest.com. Přístup na stránky www.praguest.com nebo některé služby poskytované Provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů. Přístupem dáváte souhlas s užitím a zpracováním osobních údajů ke sledovanému účelu. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Jde o malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují Uživateli přístup k funkcím jako je například získávání informačních materiálů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena. Obsah internetových stránek www.praguest.com má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, se řídí právem České republiky a její jurisdikci.


V Praze, dne 1.1.2015

Praguest s.r.o.

Kontakt

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Pro všeobecné dotazy.
 
Email: info@praguest.com


INZERCE

Pro zakoupení prezentace a sjednání schůzky.
 
Email: sales@praguest.com


TECHNICKÁ PODPORA

Pro technickou podporu, vytvoření webových stránek, návrhy loga, banner-u, tiskovin.
 
Email: podpora@praguest.com


FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Finanční záležitosti a fakturace.
 
Email: fakturace@praguest.comPraguest s.r.o. Rostovská 318/9, 101 00, Praha 10, Česká republika. IČ: 42937710. DIČ: CZ42937710.
Zapsána v OR u MS Praha odd.C, vl. 218074.

Naše služby

1. Kompletní služby v oblasti online marketingu s důrazem na zvýšení prodeje a získávání nových zákazníků

 • Správa sociálních sítí, Tripadvisor, Google my business
 • SEO – Optimalizace pro vyhledávače
 • Copywriting, linkbuilding - vytváření článků a kvalitních zpětných odkazů
 • PPC marketing
 • Affiliate marketing
 • Online PR

2. Tvorba webových stránek & loga & tiskovin & internetových obchodů

3. Online inzerce na praguest.com


Praguest.com se nachází ve vyhledávačích na první straně na velké množství klíčových slov a dosahuje tak vysoké návštěvnosti.
Naši inzerenti získávají efektivní a cenově dostupné marketingové řešení s vysokými a měřitelnými výsledky.


Možnosti inzerce:

 • Standardní prezentace – 8.000,- Kč / ROK +DPH
 • Prezentace na prvních třech pozicích – 12.000,- Kč / ROK - DPH
 • Propagace akcí v sekcích „Akce v Praze“, „What´s on“ – 5.000,- Kč / ROK + DPH (pokud si akce zadáváte sami)
 • Propagace akcí v sekcích „Akce v Praze“, „What´s on“ – 12.000,- Kč / ROK + DPH (pokud vám akce zadáváme my)
 • Jednorázové zadání akce 1.500,- Kč + DPH
 • Jednorázové zadání akce s bezplatným vstupem nebo charitativním rozměrem - zdarma
 • Banner (viz. samostatný ceník)


Inzerce na praguest.com je:

 • CÍLENÁ - Oslovíte efektivně tuto cílovou skupinu (Pražané, cizinci trvale žijící v Praze, turisté, rodiny s děmi)
 • MĚŘITELNÁ & TRANSPARENTNÍ - Získáte nové zákazníky a zvýšíte návštěvnost svých stránek. Budete mít měřitelné výsledky a jasnou zpětnou vazbu o účinnosti vaší reklamy. O vašich akcích a nabídkách se může dozvědět velké množství  nových lidí -  některé akce mají až 200 000 shlédnutí za rok .
 • ČASOVĚ & NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ - Dostanete tu nejlepší hodnotu za vaše peníze a rychlou návratnost vaší investice.


Internet má obrovský dosah. Připojte se k nám a získejte z něj to nejlepší!

Pro více informací o možnostech inzerce nás prosím kontaktujte na praguest.cz@gmail.com nebo telefonicky +420 608 566 665.

 

 

Proč inzerovat právě s námi:

Proč inzerovat právě s námi:

Doručíme vaši zprávu tisícům unikátních uživatelů z celého světa. Získáte nové zákazníky a zvýšíte návštěvnost svých stránek.

Praguest má vysoký počet návštěv a zobrazení, pravidelných uživatelů a odběratelů novinek.  

Na rozdíl od ostatních portálů, Praguest si klade za cíl poskytnout kompletní a aktuální informace o městě a jeho možnostech. Vše, co potřebujete vědět, naleznete na jednom místě!

Praguest obsahuje užitečné informace, tipy a novinky pro všechny cílové skupiny – pro jednotlivce všech věkových skupin, páry,rodiny s dětmi, místní obyvatele, turisty nebo cizince trvale žijících v Praze.

Internet má obrovský dosah. Připojte se k nám a získejte z něj to nejlepší!Inzerování na našem portálu je:

MĚŘITELNÉ & TRANSPARENTNÍ - Získáte měřitelné výsledky a jasnou zpětnou vazbu o účinnosti vaší reklamy.

ČASOVĚ & NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ - Dostanete tu nejlepší hodnotu za vaše peníze a rychlou návratnost vaší investice.

CÍLENÉ - Oslovíte vaši cílovou skupinou účinně a efektivně!

Má obrovský DOSAH - Budete ve spojení se svými potencionálními zákazníky 24 / 7, 365 dní v roce.Praguest nabízí svým inzerentům mnoho různých možností, jak oslovit jejich cílové publikum.

Pro více informací o možnostech inzerce na tomto prestižním informačním portálu nás prosím kontaktujte sales@praguest.com