Podmínky používání webových stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.praguest.com je společnost Praguest s.r.o., která je v souladu s platným českým autorským zákonem oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.praguest.com (dále také stránky) včetně textu, grafiky, designu stránek, všech umísťovaných vyobrazení, technických řešení, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Dále uvedená pravidla stanoví práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek a vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv ze stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Tyto webové stránky nebo jakákoli jejich část nesmí být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, prodávány, opětovně prodávány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční využití, pokud tak není výslovně a písemně povoleno Provozovatelem. Můžete si stáhnout jednu kopii informací nacházejících se na webových stránkách společnosti do jediného počítače pouze pro vaše osobní, nekomerční a interní použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat internetové stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli právní předpis. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.praguest.com. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek  www.praguest.com. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.praguest.com. Přístup na stránky www.praguest.com nebo některé služby poskytované Provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů. Přístupem dáváte souhlas s užitím a zpracováním osobních údajů ke sledovanému účelu. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Jde o malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují Uživateli přístup k funkcím jako je například získávání informačních materiálů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena. Obsah internetových stránek www.praguest.com má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, se řídí právem České republiky a její jurisdikci.


V Praze, dne 1.1.2015

Praguest s.r.o.